2558/2559 2553/2556 2551/2552 2549/2550 south east central northeast north

จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กาฬสินธุ์ 2558 2553 2551 2549
2.ขอนแก่น 2558 2553 2551 2549
3.ชัยภูมิ 2558 2554 2551 2549
4.นครพนม 2558 2556 2553 2551
5.นครราชสีมา 2558 2554 2551 2550
6.บุรีรัมย์ 2558 2554 2551 2549
7.มหาสารคาม 2558 2554 2552 2549
8.ยโสธร 2558 2553 2551 2549
9.ร้อยเอ็ด 2558 2553 2551 2549
10.เลย 2559 2556 2552 2550
11.ศรีสะเกษ 2558 2554 2551 2549
12.สกลนคร 2558 2553 2551 2549
13.สุรินทร์ 2558 2554 2551 2549
14.หนองคาย 2558 2553 2551 2549
15.อุดรธานี 2558 2554 2552 2550
16.อุบลราชธานี 2558 2553 2551 2550
17.มุกดาหาร 2558 2553 2549 2544
18.อำนาจเจริญ 2558 2554 2552 2549
19.หนองบัวลำภู 2558 2554 2551 2549
20.บึงกาฬ 2558 2553    
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2017 23:52  
 จำนวนผู้เข้าชม Website counter
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409 ต่อ 2206  e-mail : olp_3@ldd.go.th 
© Copyright 2013 All Rights Reserved.