รวมพลังจิตอาสา ปลูกไม้ยืนต้น "ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน"
ศทส.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน"
การประกวดออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด "Everyone can be a Land Hero"
ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทข้าราชการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563