วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
“พิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอย”
ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด เพื่อความร่วมมือส่งเสริมและ
พัฒนาภาครัฐ 4.0 ด้วยการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization)
เข้าร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
และ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"