“ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็น SMART LDD”
          ขับเคลื่อน หมายถึง การสร้าง พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการ งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
          เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และเต็มศักยภาพในการพัฒนาสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          SMART LDD หมายถึง องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
 
 
จัดทำแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรมฯ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศทางเกษตร
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย