แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563-2565
แผนกลยุทธ์ (Road Map) พ.ศ.2560-2564
แผนแม่บท IT 2557-2561
แผนแม่บท IT 2552-2556 ฉบับเต็ม
แผนแม่บท IT 2550-2552 ฉบับเต็ม
สรุปแผนแม่บท IT 2549-2551
แผนแม่บท IT 2549-2551 ฉบับเต็ม