(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะปี พ.ศ.2560-2564
กรมพัฒนาที่ดิน
แผนกลยุทธ์ (Road Map) พ.ศ.2560-2564
แผนแม่บท IT 2557-2561
แผนแม่บท IT 2552-2556 ฉบับเต็ม
แผนแม่บท IT 2550-2552 ฉบับเต็ม
สรุปแผนแม่บท IT 2549-2551
แผนแม่บท IT 2549-2551 ฉบับเต็ม