คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มสารสนเทศ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โปรแกรมใช้งานบ่อย