แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มสารสนเทศ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โปรแกรมใช้งานบ่อย