รายงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558 10 ปี สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555 รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551 รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549 รายงานประจำปี 2548
รายงานประจำปี 2547 รายงานประจำปี 2546
รายงานประจำปี 2545