บุคลากรด้านสารสนเทศ
     
 
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
นางดวงดอม  กำเนิดทรัพย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอริศรา  พึ่งพา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุจิรัตน์  รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายพนัสบดี  ธัชโอภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายไกรฤกษ์  ปานทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางอติรัตน์  วงศ์ดานี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายภูวดล  แสงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายฉัตรชัย  เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสุพงษ์  ไพชยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวีระ  ปะทะขีนัง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
นางสาวสุรีรัตน์  ดิษชัง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ