การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
     
 
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
นางดวงดอม  กำเนิดทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางวราภรณ์  อินทร์ทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอริศรา  พึ่งพา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายพนัสบดี  ธัชโอภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุจิรัตน์  รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายไกรฤกษ์  ปานทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางอติรัตน์  วงศ์ดานี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายภูวดล  แสงทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายฉัตรชัย  เจริญสรรพสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสุพงษ์  ไพชยนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวีระ  ปะทะขีนัง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ