เกณฑ์ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงาน
   
 
แบบฟอร์มมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบดิจิทัลของหน่วยงานส่วนกลาง (กอง/สำนัก)
 
แบบฟอร์มมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบดิจิทัลของหน่วยงานส่วนภูมิภาค (สพข.1-12 / ศูนย์ฯ /โครงการฯ)
   
 
คู่มือระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
 
คู่มือระบบเอกสารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 
คู่มือระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
     
แบบฟอร์ม-การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ e-Document และ e-Meeting
 
ตัวอย่าง-แบบฟอร์ม-การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ e-Document และ e-Meeting
     
     
ขั้นตอนการส่งรายงาน :

                    สามารถส่งรายงานการประชุมชี้แจง เรื่อง "การใช้ระบบดิจิทัลของหน่วยงาน" ได้ที่ e-Mail : cit_4@ldd.go.th

                    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ์  กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล  ศทส.
                                                               โทรศัพท์ : 02-562-5116  โทรศัพท์ภายใน : 5116