ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
  รางวัล The Vetiver Network International Awards (TVNI awards) ด้านนวัตกรรม (Innovation)
จาก การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 6 ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 5-12 พฤษภาคม 2558
 
   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ประจำปี 2559
IT + การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การ + การจัดการความรู้ KM )


(เอกสาร PMQA 2016 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559)
 
   LDD’s IM Farm
รางวัลรองชนะเลิศจากผลงาน “ทำการเกษตรกับเกมออนไลน์ LDD’s IM Farm” (Land Development Department’s Integrated Managemnt Farm) จาก โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ Thailand ICT Awards 2016 ในหมวด e-Learning Application
 
   IPv6
รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและ DNSSEC ที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2560
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6
หนังสือรับรองแก่หน่วยงานที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556 - 2558)
 
   NGIS Portal
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ