หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์/ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

  :.  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  :.  การบริหารจัดการภาครัฐ
  :.  คะแนนผลการประเมิน
  :.  รางวัลผลการปฏิบัติงาน
  :.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  :.  คลังความรู้ กพร.
  :.  ข่าวประชาสัมพันธ์

  :.  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆรวมเว็บไซต์
หน่วยงานภายในกรม


  :.  กรมพัฒนาที่ดิน
    :.  กลุ่มตรวจสอบภายใน
    :.  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
    :.  
สำนักงานเลขานุการกรม
    :.  
กองการเจ้าหน้าที่์   
    :.  
กองคลัง
    :.
 สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  กองแผนงาน
    :.  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจ
        และทำแผนที่

    :.  ศูนย์สารสนเทศ
    :.  สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการ
        ที่ดิน

    :.  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
        ที่ดิน

    :.  สำนักสำรวจดินและวิจัย
        ทรัพยากรดิน

    :.  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
    :.  กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

   :.
เว็บไซต์หน่วยงาน
ภายนอก

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

:: คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรมพัฒนาที่ดิน)
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557

:: คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กรมพัฒนาที่ดิน)
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556

:: คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กรมพัฒนาที่ดิน)
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555

:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554

:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน 
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553

:: คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (กรมพัฒนาที่ดิน)
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2553   

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
:: กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2552
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน  
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2551
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2550
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2550
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549
:: คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 (กรมพัฒนาที่ดิน)
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 12 เดือน
:: แจ้งผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2548
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2547
:: รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน

 

 

 


 

 

 

 

 

  หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/ภารกิจ | โครงสร้างหน่วยงาน | แผนผังเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Public Sector Development Group Of Land Development Department, Bangkok