- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน มีความประสงค์รับโอน/ย้าย ข้าราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการของ กพร. 3 กระบวนงานหลัก
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- รายชื่อรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำ พ.ศ. 2557
- รายชื่อรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำ พ.ศ. 2557
- รายชื่อรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำ พ.ศ. 2557

- สำนัก ก.พ.ร. เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประจำกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

newsupdate