รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
“รางวัลเลิศรัฐ” นั้นถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

               กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล ประกอบด้วย

1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

    1 ) ผลงาน : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
         ระดับ : ระดับก้าวหน้า
         หน่วยงาน :
กอง/สำนัก


       (รายละเอียดโครงการ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

    1 ) ผลงาน : กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน                     
              ระดับ :
ระดับดีเด่น

              หน่วยงาน : สพด.สกลนคร สพข.5


                
              
(รายละเอียดโครงการ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    2 ) ผลงาน : ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ (จากผลงาน กุสุมาลย์โมเดล :
                                   
การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน)                     
              ระดับ :
ระดับดีเด่น

              หน่วยงาน : สพด.สกลนคร สพข.5


        (รายละเอียดโครงการ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    3 ) ผลงาน : รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                     
              ระดับ :
ระดับดี

              หน่วยงาน : สพด.ชัยนาท สพข.1


        (รายละเอียดโครงการ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    4 ) ผลงาน : เกษตรอินทรีย์ PGS "ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม
              ระดับ :
ระดับดี

              หน่วยงาน : สพด.นครปฐม สพข.1


        (รายละเอียดโครงการ)

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5 ) ผลงาน : บ้านถิ่น ปรุงดิน สร้างน้ำ ปลูกแก้วมังกร สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
              ระดับ :
ระดับดี

              หน่วยงาน : สพด.แพร่ สพข.7

        (รายละเอียดโครงการ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6 ) ผลงาน : อนุรักษ์ดินดี ระบบน้ำเด่น พัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สู่ชุมชนบ้านโป่งคำ จังหวัดน่าน
              ระดับ :
ระดับดี

              หน่วยงาน : สพด.น่าน สพข.7

        (รายละเอียดโครงการ)