ผลงานส่งสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 23 ผลงาน
กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564

1.

สาขาบริการภาครัฐ จำนวน  9 ผลงาน

1.1 ประเภทพัฒนาการบริการ

    1) ผลงาน : “บัตรดินดี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดิน 4.0”
       หน่วยงาน : สวด.
       (รายละเอียดโครงการ)

    2) ผลงาน : “การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน ดินออนไลน์”
        หน่วยงาน : ศทส.
        (รายละเอียดโครงการ)

    3) ผลงาน : “วิเคราะห์ดินสร้างคุณค่า ลดเวลาบริการ”
        หน่วยงาน : กลุ่มวิเคราะห์ดิน  สพข.1
        (รายละเอียดโครงการ)

    4) ผลงาน : “สุรินทร์โมเดล : ถั่วพร้าพืชหลังนาแก้ภัยแล้ง สร้างรายได้ คลายความยากจน”
        หน่วยงาน : สพด.สุรินทร์  สพข.3
        (รายละเอียดโครงการ)

    5) ผลงาน : “การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดสมุทรสาคร สู่การเกษตรอย่างยั่งยืน”
        หน่วยงาน : สพด.สมุทรสาคร  สพข.10
        (รายละเอียดโครงการ)

    6) ผลงาน : “พลิกฟื้นดินทรายสู้ภัยแล้ง สืบสานพัฒนามะพร้าวแกง สร้างรายได้ สร้างสุข อย่างยั่งยืน”
        หน่วยงาน : สพด.ประจวบคีรีขันธ์  สพข.10
        (รายละเอียดโครงการ)

    7) ผลงาน : “คลองสวย น้ำใส ร่วมสร้างได้ ด้วย พด.๖”
        หน่วยงาน : สพด.สมุทรสงคราม สพข.10
        (รายละเอียดโครงการ)

    8) ผลงาน : “ปรับรูปแปลงนาพัฒนาที่ดินสร้างทางเลือกชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียงลุ่มน้ำปากพนัง”
        หน่วยงาน : สพด.นครศรีธรรมราช  สพข.11
        (รายละเอียดโครงการ)

    9) ผลงาน : “สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่”
        หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  สพข.12
        (รายละเอียดโครงการ)

2..
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  จำนวน  14 ผลงาน
2.1 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำนวน 7 ผลงาน

    1) ผลงาน : “การปรับปรุงพื้นที่นา (land Remodeling) ฐานรากสู่ความยั่งยืนของการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”
       หน่วยงาน : สพด.ร้อยเอ็ด สพข.4
       (รายละเอียดโครงการ)

    2) ผลงาน : “ถั่วพร้า ฟื้นดินทราย สร้างรายได้สู่วิถีอินทรีย์คำพระ จังหวัดอำนาจเจริญ”
        หน่วยงาน : สพด.อำนาจเจริญ สพข.4
        (รายละเอียดโครงการ)

    3) ผลงาน : “วิถีชีวิตชาวเขาเผ่าลั๊วะ ฟื้นดินฟื้นป่าพลิกวิกฤต ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ”
        หน่วยงาน : สพด.น่าน สพข.7
        (รายละเอียดโครงการ)

    4) ผลงาน : “ปลูกผัก รักษ์ดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค”
        หน่วยงาน : สพด.พิษณุโลก สพข.8
        (รายละเอียดโครงการ)

    5) ผลงาน : “หมอดินบ้านไร่คืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน สู่วิถีพอเพียง”
        หน่วยงาน : สพด.อุทัยธานี สพข.9
        (รายละเอียดโครงการ)

    6) ผลงาน : “เกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”
        หน่วยงาน : สพด.กระบี่ สพข.11
        (รายละเอียดโครงการ)

    7) ผลงาน : “ปีแนมูดอร่วมสร้าง ฟื้นฟูสวนร้าง สร้างความยั่งยืน”
        หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  สพข.12
        (รายละเอียดโครงการ)

2.2 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) จำนวน 3 ผลงาน

    1) ผลงาน : “บ้านหนองปรือ พลิกฟื้นดินทราย ต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวีอย่างยั่งยืน”
       ผู้นำหุ้นส่วน : นางสุนันท์ ผาวันดี
       หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  สพข.2
        (รายละเอียดโครงการ)

   2) ผลงาน : “สระน้ำในไร่นา พัฒนาด้านโภชนาการของเด็กปฐมวัย ในครัวเรือนชุมชนชาวบ่อกุสุมาลย์”
       ผู้นำหุ้นส่วน : นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์
       หน่วยงาน : สพด.สกลนคร  สพข.5
        (รายละเอียดโครงการ)

   3) ผลงาน : “คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ต้นแบบไร่นาสวนผสม บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”
       ผู้นำหุ้นส่วน : นายคำภีร์ หงส์คำ
       หน่วยงาน : สพด.เพชรบูรณ์  สพข.8
       (รายละเอียดโครงการ)

2.3 ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) จำนวน 1 ผลงาน

       1) ผลงาน : “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร”
        หน่วยงาน : กวจ.
         (รายละเอียดโครงการ)

2.4 ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) จำนวน 3 ผลงาน

     1) ผลงาน : “การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรจากพื้นที่นาเพื่อปลูกอินทผลัมในชุดดินรังสิต ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
        หน่วยงาน : สพด.พระนครศรีอยุธยา  สพข.1
        (รายละเอียดโครงการ)

        2) ผลงาน : “นาหนองไผ่โมเดล : แก้ดินทรายและภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม ขจัดความยากจนให้คนสุรินทร์”
         หน่วยงาน : สพด.สุรินทร์  สพข.3
        (รายละเอียดโครงการ)

     3) ผลงาน : “โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน”
         หน่วยงาน : สพด.ศรีสะเกษ  สพข.4
         (รายละเอียดโครงการ)