ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

( ประกาศผลรางวัลฯ )

1.

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

1.1 ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ''ระดับดีเด่น''

ผลงาน : การปรับปเลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

(รายละเอียดโครงการ)

 

2.

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

2.1. ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ''ระดับดี''

(รายละเอียดโครงการ)

 

2.1.1. ผลงาน : ด่านช้างโมเดล : การจัดการดินเค็มโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งและทรัพยากรดินที่ยั่งยืน

หน่วยงาน : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

(รายละเอียดโครงการ)

 

2.1.2. ผลงาน : พลิกวิกฤตการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินสุราฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

(รายละเอียดโครงการ)

 

2.1.3. ผลงาน : การพัฒนาโครงสร้างดินก่อกำเนิดส้มโอทับทิมสยาม GI อัตลักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง

หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

(รายละเอียดโครงการ)

 

2.1.4. ผลงาน : ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

(รายละเอียดโครงการ)

 

2.2 ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ''ระดับดี''

2.2.1. ผลงาน : พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง ปลูกมะขามเทศแก้จน

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

(รายละเอียดโครงการ)

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ผลงาน : พัฒนาที่ดิน พลิกผืนดิน ถิ่นใต้ 200 ไร่ แก้จน

หน่วยงาน : สถานีพัฒนาทีดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

(รายละเอียดโครงการ)