สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 (ราชบุรี)  
 
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี  
 
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี    
 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร  
 
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์  
 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม
 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ