ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนผู้เกษียณอาย
สวัสดิการค่าช่วยทำศพอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ปี 2554
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 ปี 3.60
เงินฝากออมทรัพย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์ (กลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน) 1.75
เงินฝากออมทรัพย์เอนกประสงค์ (หน่วยงานราชการ) 3.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ปี 2554
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00
เงินกู้โครงการ 7.00
เงินกู้สามัญ 7.00
   

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด
2003/61 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-941-2391 , 02-579-5069 (ผู้จัดการ) , 087-0818-833 , 081-9808-834 
โทรสาร.   02-561-5542