ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  นักสำรวจดิน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  เจ้าพนักงานการเกษตร  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
                รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
>>
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
>>
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
>>
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
>>
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
>>
หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
>>
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
>>
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
>>
หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
>>
หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
>>
หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
>>
หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
>>
หน่วยที่ 12 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
>>
หน่วยที่ 13 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12